Accountancy/Administratie en Jaarrekening

De twee voornaamste peilers waar WEA Randstad zich op richt zijn van oudsher accountancy en fiscaliteit.  Als accountant helpen wij u uw financiële processen inzichtelijk te maken of bij het samenstellen van uw jaarrekening. Juist het inzicht in uw administratie biedt u de mogelijkheid om op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Het is zodoende zaak dat uw administratie op de juiste wijze is ingericht om dat doel ook te kunnen bereiken. De accountants van WEA Randstad ondersteunt u daarin op een professionele en tevens praktische wijze. Uiteraard houden wij daarbij optimaal rekening met de kostenaspecten die passen bij de aard en omvang van uw onderneming.

Niet alleen kwalitatieve informatie is hierbij van belang maar zeker ook het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie is essentieel.  Uiteindelijk gaat het er om dat u er op kunt vertrouwen dat de informatie juist, tijdig en volledig is en daarmee op dat vlak geen zorg heeft maar helderheid en een gerust gevoel.

Bij WEA Randstad staan niet de cijfers centraal, maar juist de mens achter deze cijfers. Uiteraard dienen alle “formele” aspecten op een juiste wijze te worden afgehandeld, maar waarin onze accountants zich onderscheiden is dat zij ook daarin met u meedenken en wij ons zoveel mogelijk proberen te verplaatsen in uw situatie met uw specifieke wensen en behoeften. Niet voor niets heeft u binnen WEA Randstad één aanspreekpunt, een professionele, ervaren accountant, die u en uw situatie kent en daar naar handelt.

Iedere Ondernemer is verplicht een administratie bij te houden. Vanuit deze administratie dient jaarlijks een verantwoording te worden opgesteld. In het ene geval is dit een jaarrekening in andere situaties dient uitsluitend een fiscale aangifte inkomstenbelasting te worden opgesteld. In alle situaties is WEA Randstad de partner op zowel fiscaal gebied als op het gebied van het jaarrekeningrecht. Onze accountants en fiscalisten kunnen uw zaken volledig beheersen. Zo zijn wij volledig up-to-date in de fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden en weten wij als geen ander aan welke inrichtingsvereisten uw jaarrekening (ten minste) dient te voldoen. In alle situaties kunnen onze accountants en fiscalisten u met raad en daad terzijde staan.

Besloten vennootschappen (en ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid, NV, (coöperatieve-) verening, Stichting en onderlinge waarborgmaatschappij)) zijn verplicht jaarlijks hun jaarrekening (al dan niet in beperkte vorm) te publiceren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. WEA Randstad is de bij uitstek de partij die voor het opstellen van deze publicatie-jaarrekening de vereiste kennis bezit. Onze accountants weten precies wat de minimale vereisten zijn en hebben ruime ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen. Het niet juist of tijdig publiceren kan bijvoorbeeld leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

De jaarrekening bestaat uit balans en de winst en verliesrekening met de toelichting. Ook in dit proces stemmen wij met u af welke materialiteit niet alleen wij, maar ook u belangrijk vindt. Tenslotte, wat heeft u eraan dat uw jaarrekening in drie decimalen achter de komma klopt, maar wel veel meer geld kost dan strikt noodzakelijk? In onderling overleg bespreekt de WEA accountant de toleranties, die wij bij onze samenstel werkzaamheden hanteren, met u. Dit wordt in de volksmond tegenwoordig “risicogericht samenstellen” genoemd. Met deze wijze van samenstellen voldoen wij aan de vereisten die aan de jaarrekening worden gesteld tegen minimale kosten.

Voor onze fiscale werkzaamheden hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant met de belastingdienst. Feitelijk komt dit er op neer dat de belastingdienst de door ons ingediende aangiften vertrouwd en slechts steekproefsgewijs inhoudelijk toetst. U begrijpt dat de belastingdienst uitsluitend instemt met een dergelijk convenant als de kwaliteit van ons kantoor en onze accountants bewezen is en onze kwaliteitsbewaking voldoende waarborgen kent. Indien u door ons bent aangemeld bij de belastingdienst als horizontaal toezicht relatie en de belastingdienst dit naar ons heeft bevestigd worden de aangiften die wij voor u indienen in principe conform aangifte door de belastingdienst afgewikkeld. Dit impliceert dat u al heel snel duidelijkheid heeft over de definitieve hoogte van de verschuldigde of te ontvangen belasting. Uiteraard brengt dit met zich mee dat onze accountants uitzonderlijke situaties vooraf met de belastingdienst dienen te bespreken om daar dan ook vooraf een akkoord op te krijgen.

Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening van WEA Randstad, neem dan hier contact met ons op.